Ta stran je namenjena predstavitvi drugestrani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemukrogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen načinrazmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin vadventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glejpovezave.
 
    KA Z A L O

Oadventizmu na splošno
> Splošnoo ozadju nastanka cerkve ASD
> Kateraje edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

EllenGuld White - prerokinja

> EllenWhite in njena vloga v cerkvi ASD
> Kajje Ellen White trdila o sebi in svojih spisih
> Izjavenekaterih uradnikov adventistične cerkve o Ellen White
> EGW jeprepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
> Zdravstvenoporočilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
> Nekajizjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
> Lažnaprerokba iz leta 1856
> Vizijaplanetov in njihovih lun
> Prepovedanereči v Adventizmu
> Amalgamiranjemed rasami
> Samozadovoljevanje
> Preganjanjakristjanov v zadnjih dneh
> Obešanjedarov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
> "ClearWord Bible" - Adventistična verzija Biblije
> Oknjigi "Veliki boj"
> Oknjigi "Hrepenenje vekov"
> O knjigi"Pot h Kristusu"
> Plagiarizem- Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
>Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor zaknjige EGW?
> Alizdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
> FannieBolton - izpoved literarne asistentke EGW
> MarianDavis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
> Doktrinao zaprtih vratih in doktrina o svetišču
> ZaAdventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje

Posvečevanje sobote - da ali ne?
> Prvotnikristjani niso posvečevali tedenske sobote
> Je bilSabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že odAdama in Eve?
> Ali moramoposvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?
> Ali NovaZaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?
> Je bilSabat res dan za vse ljudi?
> Jerimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenilaposvečevanje sobote v nedeljo?
> Se bo resSabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?
> Je v 10.zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?
> So Sabatobhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?
> Je Sabatres znamenje večne zaveze?
> Pavel jeobhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat ševedno v veljavi?
> Mar nisokristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?
> Mar nedokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, nitičrka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?
> MarHebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?
> So resnekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?
> Martisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?
> Mar niJezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

Osebne izpovedi in pisma
> DirkAnderson
> RobertK. Sanders

Razno
> Opočitku in evangeliju
> Pogostozastavljena vprašanja
> Povezave
> Kontakt

Zdravstvena reforma -


dana od Boga ali
samo še en 'odklop'
v plagiarizem.

V sredini 19. stoletja je Dr.James C. Jacksonv New Yorku vodil zelo prominentno zdravstveno ustanovo, ki jezagovarjalareformo prehranjevanja v tretmanu bolnih. Dr. Jackson je promoviral vegetarianskodva-obroka-na-dan dieto, zdravljenje s pomočjo vode in reformooblačenja za ženske.

Dejstvo, da so bile vizije, ki jihje imelaEllenWhite o zdravstveni reformi tako zelo podobne učenju Dr. Jacksona, jesprožilozaskrbljenost v cerkvi. Ellen Whie sama je dejala, da jo ljudje "mnogokrat"sprašujejo, ali ni mogoče dobila svojih "vizij" od Dr. Jacksona. Gledetega se je dvignil takšen hrup, da se je bila Ellen prisiljena javno -v cerkvenem časopisu - zagovarjati:

"Vprašanje o vizijah. -- Aliste dobili svoje vizije glede zdravstvene reforme preden ste obiskalizdravstveniinštitut v New Yorku ali preden ste brali knjige na to temo?

Nisem obiskala inštituta vse do avgusta1864,14 mesecev po tem, ko sem imela vizijo. Nobenih knjig o zdravstvu nisembrala, vse dokler nisem napisala knjigei Spiritual Gifts - 3. in 4.zvezek,Appeal to Mothers in šestih člankov za How to Live.

Nisem vedela, da je inštitutizdajal časopis znaslovom The Laws of Life. Nisem vedela za obstoj vrste del na temozdravja,katera je napisal Dr. Jackson. Nisem vedela za obstoj takih del vse doseptembra 1863, ko je moj mož v Bostonu videl oglas za njih v revijiVoiceof the Prophets od J. V. Himesa. Moj mož je ta dela naročil in jihsprejelv Topsham, Mainu. Moj mož je bil zelo zaposlen in se ni imel časalotitibranja, in ker sem se trdno odločila, da se jih tudi sama ne dotaknemvsedokler ne napišem svojih vizij, so ostala še naprej zavita.

Ko sem zdravstveno reformopredstavljalaprijateljem,... in sem govorila proti zdravilom in proti mesu, ko sem govorila vpridvodi, čistemu zraku in pravilni dieti, mije bilo mnogokrat rečeno: 'Zelo podobno govoriš temu kar je zapisano vLaws of Life in ostalih publikacijah katera so izdali Dr. Trall, Dr.Jacksonin drugi. Si mogoče brala ta časopis in dela teh ljudi?'

Moj odgovor je bil, da jihnisem inniti jih nebi smela, dokler ne zapišem svojih vizij, drugače bi ljudje rekli, dasemnavodila dobila od zdravnikov in ne od Gospoda.

Inšele potem, kosem napisala šest člankov zaHow to Live, sem začela iskati raznorazna dela o higieni. Bila sempresenečena,ko sem videla, da  so tako zelo v harmoniji s tem, kar mi jeGospodrazodel. ..."
(Second Advent Review and SabbathHerald, 8.oktober 1867)
  
Dokazi,da je bila Ellen v 'kooperaciji' z Dr.Jacksonom

Whitovi nisoobiskali inštituta vse do avgusta 1864. To jebilo14 mesecev po tem, ko je Ellen dejala, da je junija 1863 dobilavizijozdravstvene reforme. Trdila je, da z Dr. Jacksonom ni bilaseznanjenavse do septembra 1863. Vendar pa so otroci Whitovih v januarju1863 zboleli za davico in takrat so Whitovi prišli prvič vkontakts publikacijo Dr. Jacksona:

"Na vso srečo - in brezdvoma po Božji previdnosti - je verjetnopotem'izmenjave' časopisov v pisarni revije Review, v njihove roke prišelaliYates Country Chronicle od Penn Yana; New York, ali pa kak drugčasopis,ki je tega citiral, obsežen članek z naslovom 'Davica,vzroki,tretman in zdravljenje'. Članek je napisal Dr. James C. Jackson izNew Yorka."
(Early Years, Vol. 2, str. 13)

Torej je povsem jasno,da je Ellen lagala in prišla v stik s spisiDr.Jacksona vsaj 4 mesece pred vizijo o zdravstveni reformi. James White(možEllen White) je Dr. Jacksonov članek o davici ponatisnil 17.februarja1863 v uradnem cerkvenem glasilu Review and Herald.

13. avgusta 1863 -mesec dni preden naj bi James imelkakršnokolivedenje o spisih zdravstvenega inštituta v New Yorku, je Dr. JacksonnapisalJamesu pismo, v katerem se opravičuje za pozen odgovor Whitovim gledenjihovegazanimanja za njegove knjige. Očitno je James pisal Dr. Jacksonunekjemeseca junija 1863, saj naj bi v decembru 1864 zapisal, da je pred18. meseci (torej junija 1863), poslal po nekaj knjig Dr. Jacksona.

Ellen je trdila, da soknjige ostale zavite in se jih ne ona in nenjenmož nista dotaknila, a 12. decembra 1863 je James poslal Jacksonovo Consumptioniz Topshama državi Main k Iri Abbey v Brookfild - New York. Še večzmede povzroči dejstvo, da je James White v oktoberski številkirevijeReview and Herald (1863) natisnil članek vzet iz Dr. Jacksonove knjige Lawsof Life. Očitno sta Whitova razpakirala knjige vsaj 9 mesecevpredenje Ellen napisala svojo zdravstveno vizijo.

Analiza:

Ellen White trdi: Dejstva:
da je junija 1863 dobila vizijo zdravstvenereforme 1. v viziji ji je bila pokazano le to, kakonapačna jeraba  "strupenihzdravil".

2. prvi zapis vizije šele čez 9 mesecev

Nisem vedela za obstoj vrste del natemo zdravja,katera je napisal Dr. Jackson. Nisem vedela za obstoj takih delvse do septembra 1863, ko je moj mož v Bostonu videl oglas zanjih. 1. otroci Whitovih so v januarju 1863zboleli zadavico

2. "Na vso srečo ... je ... v njihove rokeprišel aliYates CountryChronicle od Penn Yana; New York, ali pa kak drug časopis, ki je tegacitiral, obseženčlanek z naslovom 'Davica, vzroki, tretman in zdravljenje'. Članekje napisal Dr. James C. Jackson iz New Yorka." Toje bilo 4 mesece pred vizijo zdravstvene reforme.

3. James White je Dr. Jacksonov članek o daviciponatisnil 17.februarja 1863 v uradnem cerkvenem glasilu Review and Herald

4.13. avgusta 1863 - mesec dnipreden naj biJames imelkakršnokoli vedenje o spisih zdravstvenega inštituta v New Yorku, jeDr.Jackson napisal Jamesu pismo, v katerem se opravičuje za pozen odgovor...

Ellen je trdila, da so knjige, ko sta jihdobila, ostalezavitein se jih ne ona in ne njen mož nista dotaknila ... 1. James White v oktoberski številki revijeReview andHerald (1863)natisnil članek vzet iz Dr. Jacksonove knjige Laws of Life

2. 12. decembra 1863 je James poslalJacksonovo Consumptioniz Topshama državi Main k Iri Abbey v Brookfild - New York

   

 Zdravstvenireformatorji pred Ellen White

Leta 1844, celih 19 letpred "prvo vizijo" zdravstvene reforme, jeM.L. Shew izdala že tretjo edicijo 156 strani velike knjige na temozdravstvenereforme z naslovom: "Zdravljenje z vodo za ženske: popularno delo natemozdravja, diete ... " (Water Cure for Ladies: a Popular Work on theHealth,Diet, and Regimen of Females and Children, and the Prevention and Careof Disease). V njej uči naslednje:

* alkohol je nevarenstrup
* medicinska zdravila so nadvse pogubna
* znebite se soli pri dietah
* začimbe kot so: gorčica, poper in kis so  pogubne
* Čaj je eden izmed najbolj destruktivnih strupov
* tobak je zelo močan strup
* dnevno kopanje, telovadba in svež zrak so važni dejavniki za dobrozdravje
* uporabljajte smetano namesto masla
* vegetarianska dieta bo promovirala zdravje
* sir je težko prebavljiv
* obroki naj bodo 6 ur narazen; za ljudi s sedečimi poklici priporočamsamo 2 obroka na dan
* kruh je drog življenja; svež kruh se ne sme jesti dokler je še topel

Sylvester Graham pa je vknjigi Lekcije znanosti na temo človeškegaživljenja (Lectures on the Science of Human Life) izdano leta1849izpostavil naslednje:

* izogibajte se vsemstimulantom in nenaravni hrani, živeč povsem naproduktih naravnega kraljestva in čiste vode
* maslo naj se uporablja zelo poredko
* na sveže mleko in jajca se gleda mrko, toda niso prepovedana
* sir dovoljen le kot svež
* začimbe kot: poper, gorčica in cimet delujejo zelo dražilno
* čaj in kava, kot tudi alkohol in tobak so strup za telo
* pecivo, z izjemo sadnih pit, se tretira kot najbolj pogubno začloveškotelo
* od spanja imate največ, če greste spat pred polnočjo
* spi se naj v dobro prezračeni sobi
* kopanje zaželeno vsako jutro
*oblačenje naj ne bo omejeno
* vsa medicina kot taka je sama po sebi zlo

Graham je prav takonasprotoval zakonskim ekscesom in masturbiranju.

DioLewis
V 1850 - tih letih je postal Dio Lewis nacionalno znan zagovornikzdravstvenereforme. Učil je vse to kot Graham, dodal je le še reformo konzumiranjahrane dva-obroka-na-dan.

LarkinColes
Ni bil tako znan kot Graham in Lewis, vendar pa je za adventisteposebnegapomena, saj je bil Miliritni pridigar in zdravnik. Pred svojo smrtjoleta1856 je izdal dve knjigi na temo zdravja. V njima je zagovarjal svežzrak,telovadbo, vegetariansko dieto, prepovedal uporabo stimulansov,zagovarjalreformo oblačenja, spolno čistost in medicino brez zdravil.

Prvi je tudi izpostavilpovezavo med uporabo tobaka in karcinomi ...(The Beauties and Deformities of Tobacco-Using, 1853, str. 142)

Torej vidimo, da jepolno dekado preden je Ellen izdala knjigo Apealto Mothers (1864), v kateri prvič poizkusi aplicirati zdravstvenoreformo,bila zdravstvena reforma v velikem nacionalnem razmahu. O zdravstvenireformise je govorilo v cerkvah, dvoranah po vsej državi, promovirala se jevegedieta in opozorila proti alkoholu in tobaku...

V knjigi Apeal toMothers (1864), Ellen med drugimi opozarjana nevarnost masturbiranja:
"Ali niste opazili neverjetne umrljivosti med mladimi?" "Um jemnogokratuničen in norost zavzame mesto."
(Appeal, strani 5 in 27)  Verjetno ni potrebno poudariti, da teknjige ni mogoče več dobiti.

Čeprav ni nikoli doseglatake slave v areni zdravstvene reforme kotpa recimo Mary BakerEddy, ki je svojoprvoknjigo Science and Health izdano, l. 1875, prodala v nakladi preko 10milionov,so kasnejši poizkusi Ellen White to stvar popravili - seveda s pomočjoliterarnega osebja, ki je delalo za njo - in na plano je prišla knjigao zdravstveni reformi Ministry of Healing.

Nakaj primerov plagiarizma:


Mary Baker Eddy, Science and Health,1875
Ellen G. White
Prayer cannotchange the Science of being, but it tends tobring usinto harmony with it. (p. 1) Prayer is not towork any change in God; it is to bring usinto harmonywith God. (Christ's Object Lessons, p. 143, 1900)
...will mould andfashion us anew, until we awake in Hislikeness.(p. 4) Then He willmould and fashion us after the divinelikeness... (Signsof the Times, 3/11/1903)
Theirimperfections and impurity felt the ever-present rebukeof hisperfection and purity. (p. 52) To all thingsuntrue and base His very presence was a rebuke.In thelight of His purity, men saw themselves unclean... (Education,p.79, 1903.
Ellen G. White
Christian Temperance, 1890
L.B. Coles
Philosophy of Health, 1853
It is as truly asin to violate the laws of our being as itis to breakthe ten commandments. p. 53 ...it is as trulya sin against Heaven, to violate a law oflife, asto break one of the ten commandments. p. 215
Through the useof stimulants, the whole system suffers. Thenervesare unbalanced, the liver is morbid in its action, the quality andcirculationof the blood are affected, and the skin becomes inactive and sallow.Themind, too, is injured. The immediate influence of these stimulants istoexcite the brain to undue activity, only to leave it weaker and lesscapableof exertion. The after-effect is prostration, not only mental andphysical,but moral. p. 35 ...affects thewhole system, and especially the nervoussystem, byits effects on the stomach. But, besides this, it creates a morbidactionof the liver. ... It affects the circulation of the blood, and thequalityof the blood itself, so that a great coffee-drinker can generally beknownby his complexion; it gives to the skin a dead, dull, sallowappearance.Coffee affects not only the body to its injury, but also the mindIt...excitesthe mind temporarily to unwonted activity. ... [But afterward] comeprostration,sadness, and exhaustion of the moral and physical forces. p. 79
When these teaand coffee users meet together for socialentertainment,the effects of their pernicious habit are manifest. All partake freelyof the favorite beverages, and as the stimulating influence is felt,theirtongues are loosened, and they begin the wicked work of talking againstothers. Their words are not few or well chosen. The tidbits of gossiparepassed around, too often the poison of scandal as well. p.36 See a party ofladies met to spend an afternoon. ... Towardthe closeof the afternoon...come the tea and eatables...the drooping mindbecomesgreatly animated, the tongue is let loose, and the words come flowingforthlike the falling drops of a great shower. ... Then is the time forsmallthoughts and many words; or, it may be, the sending forth offire-brandsof gossip and slander. p. 82
Ellen G. White
Testimonies, 1868-1876
L.B. Coles
Philosophy of Health, 1853 
The sympathywhich exists between the mind and the body isvery great.When one is affected, the other responds. Vol. 4, p. 60 The sympathyexisting between the mind and the body is sogreat, thatwhen one is affected, both are affected. p. 127
The brain nerveswhich communicate with the entire system arethe onlymedium through which Heaven can communicate to man and affect hisinmostlife. Whatever disturbs the circulation of the electric currents in thenervous system lessens the strength of the vital powers, and the resultis a deadening of the sensibilities of the mind. Vol. 2, p. 347 Whatever mars thehealthy circulation of the electriccurrents in thenervous system, lessens the strength of the vital forces; and, throughthem, deadens the native susceptibilities of the soul. The nervoussystemis the only medium through which truth can reach Interior man. Divinityhimself uses no other medium through which to reach the human heart.pp.266-267
...flesh meat isnot necessary for health or strength. Ifused it isbecause a depraved appetite craves it. Its use excites the animalpropensitiesto increased activity and strengthens the animal passions. When theanimalpropensities are increased, the intellectual and moral powers aredecreased.The use of the flesh of animals tends to cause a grossness of body andbenumbs the fine sensibilities of the mind. Vol. 2, p. 63 Flesh-eating iscertainly not necessary to health orstrength. ...If it be used, it must be used as a matter of fancy. ...it excites theanimal propensities to increased activity and ferocity. ... When weincreasethe proportion of our animal nature, we suppress the intellectual....theuse of flesh tends to create a grossness of body and spirit. pp. 64-67
Those who subsistlargely upon flesh cannot avoid eating themeat ofanimals which are to a greater or less degree diseased. The process offitting animals for market produces in them disease; and fitted in ashealthfulmanner as they can be, they become heated and diseased by drivingbeforethey reach the market. The fluids and flesh of these diseased animalsarereceived directly into the blood, and pass into the circulation of thehuman body, becoming fluids and flesh of the same. Thus humors areintroducedinto the system. And if the person already has impure blood, it isgreatlyaggravated by the eating of the flesh of these animals. The liabilitytotake disease is increased tenfold by meat eating. The intellectual, themoral, and the physical powers are depreciated by the habitual use offleshmeats. Meat eating deranges the system, beclouds the intellect, andbluntsthe moral sensibilities. Vol. 2, p. 63 When we feed onflesh, we not only eat the muscular fibres,but thejuices or fluids of the animal; and these fluids pass into our owncirculation--becomeour blood--our fluids and our flesh. However pure may be the flesh oftheanimals we eat, their fluids tend to engender in us a humorous state ofthe blood. ... The very process taken to fit the animals for market,tendsto produce a diseased state of their fluids. ... Some of our meat isfattedin country pastures; but, by the time it reaches us, the processofdrivingto market has produced a diseased action of the fluids. ... Animal foodexposes the system more effectually to the causes of acute disease.Wherethe fluids are in a diseased state, the ordinary causes of disease finda more easy prey. ... The objections, then, against meat-eating, arethree-fold--intellectual,moral, and physical. Its tendency is to check intellectual activity, todepreciate moral sentiment, and to derange the fluids of the body. pp.67-71
Ellen G. White
Testimonies, 1873-1876
Horace Mann
Dedicatory and Inaugural Address, 1853
Man came from thehand of God perfect in every faculty ofmind andbody; in perfect soundness, therefore in perfect health. It took morethantwo thousand years of indulgence of appetite and lustful passions tocreatesuch a state of things in the human organism as would lessen vitalforce.Vol. 4, p. 29 Man came from thehand of God so perfect in his bodilyorgans...sosurcharged with vital force, that it took more than two thousand yearsof the combined abominations of appetite and ignorance...to drain offhiselectric energies and make him even accessible to disease. pp. 335-336
If Adam, at hiscreation, had not been endowed with twentytimes asmuch vital force as men now have, the race, with their present habitsofliving in violation of natural law, would have become extinct. Vol. 3,p. 138 ...if the racehad not been created with ten times more vitalforcethan it now possesses, its known violations of all the laws of healthandlife would, long ere this, have extinguished it altogether. p. 340

Vir:
Dr. RonaldNumbers, Prophetess of Health.
SydneyCleveland, White-Wahsed.