Ta stran je namenjena predstavitvi druge strani adventizma, ki je na prvi pogled nevidna in neznana širšemu krogu ljudi. Ta stran ni napad na cerkev, predstavlja le drugačen način razmišljanja in drugačen pogled na problematiko nekaterih doktrin v adventistični cerkvi. Članki so v večini prevod iz angleščine - glej povezave.indexs3
 
    K A Z A L O

O adventizmu na splošno
Splošno o ozadju nastanka cerkve ASD
Katera je edina prava cerkev, kateri cerkvi pripadam ter o cerkvi ostanka

Ellen Guld White - prerokinja

Ellen White in njena vloga v cerkvi ASD
EGW je prepovedala nošenje nakita, fotografije govorijo drugače
Zdravstveno poročilo o Ellen White

Ali lahko prerok izjavi kaj takega?
Nekaj izjav EGW, ki direktno nasprotujejo Bibliji
Lažna prerokba iz leta 1856
Vizija planetov in njihovih lun
Prepovedane reči v Adventizmu
Amalgamiranje med rasami
Samozadovoljevanje
Preganjanja kristjanov v zadnjih dneh
Obešanje darov na božična drevesa v cerkvi

Resnično dano od Boga?
"Clear Word Bible" - Adventistična verzija Biblije
O knjigi "Veliki boj"
O knjigi "Hrepenenje vekov"
O knjigi "Pot h Kristusu"
Plagiarizem - Je Daniel March služil kot obsežen izvor za knjige EGW?
Plagiarizem - Sta Conybeare in Howson služila kot obsežen izvor za knjige EGW?
Ali zdravstvena reforma res izvira iz vizij EGW?
Fannie Bolton - izpoved literarne asistentke EGW
Marian Davis - izpoved literarne asistentke EGW

Nekatere doktrine bolj podrobno
Doktrina o zaprtih vratih in doktrina o svetišču
Za Adventiste so nekatere jedi nečiste in nesprejemljive za uživanje
Doktrina o Desetini

Posvečevanje sobote - da ali ne?
1. Prvotni kristjani niso posvečevali tedenske sobote

2. Je bil Sabat ustvarjen že ob začetku sveta in ali se je res posvečeval že od Adama in Eve?

3. Ali moramo posvečevati Sabat, ker so Božje zapovedi večne in nespremenljive?

4. Ali Nova Zaveza razveljavlja ali potrjuje Staro Zavezo?

5. Je bil Sabat res dan za vse ljudi?

6. Je rimokatoliška cerkev s Konstantinom leta 321 res spremenila posvečevanje sobote v nedeljo?

7. Se bo res Sabat posvečeval na Novi zemlji kot je zapisano v Izaiji v 66. poglavju?

8. Je v 10. zapovedih res vse kar je potrebno vedeti za človekovo moralno življenje?

9. So Sabat obhajali Jezusovi učenci tudi po njegovi smrti?

10. Je Sabat res znamenje večne zaveze?

11. Pavel je obhajal Sabat vsaj 81.krat. Mar to ne dokazuje, da je tedenski Sabat še vedno v veljavi?

12. Mar niso kristjani prevzeli posvečevanje nedelje od poganskega kulta Miter?

13. Mar ne dokazuje Matevž 5:17-18, da dokler ne preideta nebo in zemlja, niti črka ne bo izginila iz zakona in zato Sabat še vedno velja?

14. Mar Hebrejcem 4. poglavje ne dokazuje, da sobota še vedno velja?

15. So res nekatere vrstice v Svetem pismu napačno prevedene iz Grščine?

16. Mar tisti, ki obhajajo nedeljo namesto sobote, častijo sonce?

17. Mar ni Jezus v naprej videl, da bodo kristjani v 20. stoletju obhajali Sabat?

18. O soboti kot prispodobi duhovnega počitka in evangelija

Osebne izpovedi in pisma
Dirk Anderson
Robert K. Sanders

Razno
  Pogosto zastavljena vprašanja
  Povezave
  Kontakt

 
Ali je sobota še vedno v veljavi zato, ker je opisana kot znak večne zaveze?!


Če bi sledili takemu razmišljanju, potem moramo obhajati ne samo tedensko soboto, temveč tudi vse ostale Judovske praznike, ker so prav tako opisani z besedami kot: večna zaveza, vekomaj, večna postava, večna določba, za veke, na veke, za večne čase...

Bo 
katera 
teh
reči
v
veljavi
večno?
Kako je beseda "olam"
prevedena v tekstih?
(za vedno, večno, nepretrgano, 
stalno, neskončno)
In kdaj se 'za vedno' konča ?
obreza
"... tako bode zaveza moja na vašem mesu za večno zavezo. Neobrezan moški pa, ki ne obreže mesa kožice svoje, ta duša bo iztrebljena izmed ljudstva svojega; prelomil je zavezo mojo."(1. Mojzesova 17:10-14) "Glejte, jaz Pavel vam pravim: ako sprejmete obrezo, vam Kristus ne bo nič pomagal. A pričam zopet vsakemu človeku, ki se obreže, da je dolžen celo postavo izpolniti. Ločeni ste od Kristusa, kateri se po postavi hočete opravičiti, iz milosti ste padli. (Galatom 5:1-4)
stara 
zaveza
"Angel Gospodov ... in reče: Jaz sem storil, da ste šli iz Egipta, in sem vas pripeljal v deželo, ki sem jo s prisego obljubil očetom vašim; in rekel sem: Vekomaj ne prelomim zaveze svoje z vami" (Sodnikov 2:1)

"Tudi zemlja je oskrunjena pod prebivalci svojimi, ker so prestopali zakone, preobračali postavne naredbe, prelomili večno zavezo." (Izaija 24:5)


"Sedaj pa je
Jezus dobil tem odličnejšo službo, kolikor boljša je zaveza, ki je njen srednik, ki je zakonito ustanovljena tudi na boljših obljubah. Ako bi namreč ona prva zaveza bila brez pogreška, ne bi se iskalo mesto drugi. Kajti grajajoč jim pravi:" Glej, dnevi pridejo, govori Gospod, in s hišo Izraelovo in s hišo Judovo sklenem novo zavezo; ne po zavezi, ki sem jo storil ž njih očeti, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz zemlje Egiptovske; ker oni niso ostali v zavezi moji, in jaz sem jih vnemar pustil, govori Gospod. Kajti to je zaveza, ki jo sklenem s hišo Izraelovo po tistih dneh, govori Gospod: Postave svoje dam v njih misli in v njih srca jih napišem, in bodem jim za Boga, in oni mi bodo za ljudstvo..." Ko pravi: "novo zavezo" je proglasil prvo za staro; kar pa se stara in je zastarelo, se bliža koncu."(Hebrejcem 8:6-13, Jeremija 31:31-34)
Praznik
opresnikov
 
 
 
 
 
 
 
 

dan
sprave
 
 
 
 

 
dan
šotorov

"In ta dan vam bodi v spomin, in praznovali ga boste v praznik Gospodu; kot večno postavo v svojih prihodnjih rodovih ga praznujte." 
"Spoštujte torej praznik opresnikov, zakaj ravno tisti dan sem odpeljal trume vaše iz dežele Egiptovske; hrenite torej ta dan v prihodnjih rodovih svojih kot večno postavo."
"Izpolnjujte torej to kot postavo zase in za otroke svoje vekomaj." (2. Mojzesova 12:14,17,24)

"In to vam bodi večna postava: Deseti dan sedmega meseca pokorite duše svoje in nobenega dela ne opravljajte, ne domačin, ne tujec, ki biva med vami. Zakaj ta dan se izvrši sprava za vas, da boste očiščeni; ... večna postava je to." (3. Mojzesova 16:29-31)

"In obhajajte to kot praznik Gospodu ... večna to je postava za prihodnje rodove vaše ... in prebivali boste v šatorih iz zelenja ... vsak, kdor se je rodil v Izraelu..." (3. Mojzesova 23:41-43)

"a sedaj, spoznavši Boga, še bolj pa spoznavši od Boga, kako da se zopet vračate k prvim naukom, medlim in ubornim, ki jim hočete vnovič sužnjevati? Dneve obhajate in mesece in čase in leta!" (Galatom 4:9-10)
 

"Naj vas torej ne sodi kdo v jedi ali pijači, ali glede praznika ali mlaja ali sobote; to vse je senca prihodnjih reči, telo pa je Kristusovo." (Kološanom 2:16-17)

svetilnica
 
 
 
 
 

kruh


Ukaži sinovom Izraelovim, ... da svetijo od večera do jutra pred Gospodom neprestano: večna to bodi postava za prihodnje rodove vaše." (3. Mojzesova 24:2-3)

"... kruhov spomin, ognjena daritev Gospodu. Vsako soboto naj jih razvršča duhovnik pred Gospodom neprestano; od strani sinov Izraelovih je to večna zaveza." (3. Mojzesova 24:5-9)

Hebrejcem 8:13 do 9:4
levitno
duhovništvo
"... duhovništvo po večni postavi ... 
(2. Mojzesova 29:7-9)
Ako se je torej dosegla popolnost po Levijevem duhovništvu (na podlagi tega je namreč ljudstvo prejelo postavo), kaka potreba je bila še, da se postavi drugačen duhovnik "po redu Melhizedekovem" in se ne imenuje po redu Aronovem? Kajti če se premeni duhovništvo, nastane neogibno tudi izpremena postave." (Hebrejcem 7:11-12)
žgalne
in
klalne
daritve
" ... Večna to je določba za njih prihodnje rodove. To je postava žgalne in jedilne daritve in daritve za greh ..." (3. Mojzesova 7:36-37) in izbrisal rokopis zoper nas, ki nam je bil po poveljih nasproten, in ga je odpravil, pribivši ga z žeblji na križ," (Kološanom 2:14)
Jona
"... zapahi zemlje so bili zaprti nad menoj za vekomaj..." (Jona 2:6-7)
Matevž 12:38-39
zemeljski
kralj
Kralju, ki zvesto sodi siromake, bo prestol utrjen za veke." (Pregovori 29:14) Njegoa vladavina se je seveda končala ob njegovi smrti.
zemlja
"Rod mineva, rod prihaja, a zemlja vedno ostaja." (Pregovori 1:4)

"In sezidal si je enako nebeškim višavam svetišče svoje, enako zemlji, ki jo je utrdil na veke." (Psalm 78:69)

"Postavil je zemljo na podstave njene, da se ne gane na večne čase." (Psalm 104:5)

"Pride pa dan Gospodov kakor tat, v katerem preidejo nebesa ..." (2. Petrov 3:10-12)

"In videl sem novo nebo in zemljo novo; kajti prvo nebo in prva zemlja sta bila prešla ..." (Razodetje 21:1)

10
zapovedi
"... O da bi imeli tako srce, da bi se me bali in hranili vse moje zapovedi vse dni, da bi se dobro godilo njim in njih otrokom vekomaj!" (5. Mojzesova 5:1-29; še posebej 29) Ali pa ne veste, bratje (govorim namreč tistim, ki poznajo postavo), da postava gospoduje človeku, kolikor časa živi? ... Tako, bratje moji, ste tudi vi umrli postavi po smrti telesa Kristusovega, da boste zvezani z drugim, s tistim namreč, ki je iz mrtvih vstal, da sad obrodimo Bogu... Sedaj pa smo oproščeni postave, ko smo odmrli temu, kar nas je vezalo, tako da služimo v novosti duha in ne v starini črke." (Rimljanom 7:1-7)
tedenska
sobota -
tedenski
Sabat
In Gospod je dejal Mojzesu rekoč: Ti pa govori sinom Izraelovim in reci: Sobote moje res spoštujte, ker znamenje so med menoj in med vami po prihodnjih rodovih vaših, da veste, da sem jaz Gospod, ki vas posvečujem. Imejte torej v čislih dan počitka, ker je svet za vas; kdorkoli ga oskruni, mora umreti; kajti kdorkoli bi delal kako delo v njem, ta duša bo iztrebljena izmed ljudstva svojega. Šest dni naj se opravlja delo, a dan sedmi je sobota slovesnega počitka, sveta Gospodu; kdorkoli opravlja kak posel sobotni dan, mora umreti. Zato naj ohranijo sinovi Izraelovi soboto, da praznujejo počitek po prihodnjih rodovih svojih, kot večno zavezo. Znamenje je to med menoj in med sinovi Izraelovimi na veke; zakaj v šestih dneh je naredil Gospod nebo in zemljo, dan sedmi pa je počival in se poživil. In dal je Mojzesu, ko je nehal govoriti ž njim na gori Sinaju, dve plošči pričevanja, kameni plošči, popisani s prstom Božjim."(2. Mojzesovi 31:12-18) "Naj vas torej ne sodi kdo v jedi ali pijači, ali glede praznika ali mlaja ali sobote; to vse je senca prihodnjih reči, telo pa je Kristusovo." (Kološanom 2:16-17)

Če bi sledili adventističnemu razmišljanju, potem moramo obhajati ne samo tedensko soboto, temveč tudi vse ostale Judovske praznike, ker so prav tako opisani z besedami kot: večna zaveza, vekomaj, večna postava, večna določba, za veke, na veke, za večne čase... Vendar pa jasno vidimo, da tega ni potrebno, saj so te stvari le senca realnosti, realnost pa je Kristus, v katerem imajo vse te stvari nov pomen ali pa so kazale nanj.